A definition of art:

Art is that which is made with the first intention to evoke human thoughts and emotions through the senses.

Explanation:

The quality of an artwork is assessed on the basis of the nature and extent of the thoughts and feelings it evokes in it's public. Often the effect arises from a combination of beauty and originality, sometimes in an indefinable way. But the strength of the emotion, the amount of people being affected, how well it’s effect is valued, and how long the artworks influence lasts, all contribute to the degree of art. Timeless masterpieces in art meet all these criteria to a great extent.

Something is less likely to be regarded as art if it only pleases the senses, without evoking thoughts or emotions, or when it has a different primary purpose.

Examples; a nice picture of a unicorn is usually only decoration. It can be visually pleasing, but won't evoke many thoughts. However, if the unicorn is portrayed in an original context that evokes strong thoughts or emotions, it can be considered as art. Elevator music won’t easily be considered art, while complex and emotionally compelling music will.

Movies can also be considered as art. Some films evoke strong emotions of many people. But when a film is not very original and does not really have a 'message', it exerts little lasting influence on its audience or on the film world. It can be argued that some successful movies were made with the primary goal of making profit, and those are usually not regarded as very artistic.

An architectural structure such as a bridge can also be assessed as a work of art. But a bridge has a different primarily purpose than evoking emotions, so bridges are generally not considered to be art.

Sometimes something that was not originally made as a work of art can be elevated to art. The urinoir by Duchamp is the primary example. At that moment the object lost its original intention, and received the new intention to evoke thoughts and emotions, and thus became a work of art.

-Johannes Hogebrink, 2007

Nederlands:

Een definitie van kunst:

Kunst is dat wat gemaakt is met de vooropstaande bedoeling om de menselijke geest te prikkelen via de zintuigen.

Toelichting:

De kwaliteit van een kunstwerk wordt beoordeeld aan de hand van de aard en mate van de zintuigelijke en emotionele prikkeling die het teweeg brengt. Vaak komt effect voort uit een combinatie van schoonheid en originaliteit, soms op ondefinieerbare wijze. Maar de kracht van de emotie, de hoeveelheid mensen die wordt geraakt, hoe goed het effect wordt gewaardeerd, en hoeveel invloed het heeft of achteraf blijkt te hebben gehad draagt allemaal bij aan de mate van kunst. Tijdloze meesterwerken in de kunst voldoen aan dit alles in hoge mate.

Iets wordt minder snel als kunst beschouwd als het slechts de zintuigen prikkelt zonder veel emoties of gedachten op te wekken, of een andere intentie heeft dan dat.

Voorbeelden; een afbeelding van een eenhoorn dient meestal slechts als decoratie. Het kan er mooi uitzien, maar prikkelt niet de geest. Is de eenhoorn echter in een originele context geplaatst die sterke emoties of gedachten oproept, dan zal het eerder worden beschouwd als kunst. Een gezellig achtergronddeuntje wordt minder snel als kunst beschouwd dan een emotioneel meeslepend muziekstuk.

Films kunnen ook worden beschouwd als kunst. Sommige films roepen sterke emoties op bij heel veel mensen. Maar wanneer een film weinig origineel is en niet echt een boodschap heeft, oefent deze weinig blijvende invloed uit op haar publiek, noch op de filmwereld. Van sommige succesvolle films valt te beargumenteren dat ze zijn gemaakt met winstoogmerk als primair doel, en deze worden dan ook meestal beschouwd als minder artistiek.

Een architectonisch bouwwerk zoals een brug kan ook als kunstwerk worden beoordeeld. Maar omdat een brug primair een ander doel heeft dan het oproepen van gedachten of emoties, wordt een brug over het algemeen niet beschouwd als kunst.

Soms kan iets wat oorspronkelijk niet gemaakt is als kunstwerk tot kunst worden verheven. Het urinoir van Duchamp is het beste voorbeeld. Het voorwerp verloor op dat moment zijn oorspronkelijke bedoeling en kreeg de nieuwe bedoeling om de menselijke geest te prikkelen, en werd zo een kunstwerk.

-Johannes Hogebrink, Amsterdam, 2007